Ben Nathan

Zveme vás na závě­reč­nou před­nášku v rámci cyklu de.sign, která se usku­teční 18. lis­to­padu v Praze od 19.00 v Goethe Insti­tutu a 19. lis­to­padu od 18.00 v Inku­bá­toru Před­lice v Ústí nad Labem. Ten­to­krát bude hos­tem izra­el­ský typo­graf a desig­nér Ben Nathan. Celý pří­spě­vek

Octavio Pardo

Zveme vás na zahá­jení pod­zimní části před­náš­ko­vého cyklu de.sign, která se usku­teční 12. lis­to­padu v Brně a 13. lis­to­padu v Praze. Třetí letošní před­nášku bude mít španěl­ský typo­graf a desig­nér Octa­vio Pardo. Celý pří­spě­vek

Zahajujeme čtvrtý ročník cyklu de.sign

V dubnu bude v Praze zahá­jen čtvrtý roč­ník úspěš­ného před­náš­ko­vého cyklu de.sign věno­va­ného sou­čas­nému gra­fic­kému designu. Letos do České repub­liky při­jede Chris­toph Dunst z Ber­lína, Bas Jacobs z nizo­zem­ské písmo­lijny Under­ware, Octa­vio Pardo ze Španěl­ska a izra­el­ský desig­nér Ben Nathan. Celý pří­spě­vek

Maureen Mooren

9. a 10. října 2013 pro­běhne závě­rečná před­náška pod­zim­ního pokra­čo­vání před­náš­ko­vého cyklu de.sign. V Praze a v Brně vystoupí nizo­zem­ská desig­nérka Mau­reen Moo­ren: 9. října od 19.00 v Goethe Insti­tutu v Praze a 10. října od 15.00 na Fakultě výtvar­ných umění VUT v Brně.. Celý pří­spě­vek

Toormix

24. a 25. září 2013 pro­běhne pod­zimní pokra­čo­vání před­náš­ko­vého cyklu de.sign. Do Prahy a do Ústí nad Labem při­je­dou zástupci španěl­ského stu­dia Toor­mix: 24. září od 19.00 v Insti­tutu Cervan­tes v Praze a 25. září od 18.00 v Inku­bá­toru Před­lice v Ústí nad Labem. Celý pří­spě­vek

Yaron Shin – Jewboy

4. a 5. června 2013 pokra­čuje před­náš­kový cyk­lus de.sign. Do Prahy a do Ústí nad Labem zavítá izra­el­ský desig­nér Yaron Shin – Jew­boy: 4. června od 10.00 v Pra­gue College a od 19.00 v Insti­tutu Cervan­tes v Praze a 5. června od 18.00 v Inku­bá­toru Před­lice v Ústí nad Labem. Celý pří­spě­vek

Mario Lombardo

20. a 21. května 2013 bude zahá­jen před­náš­kový cyk­lus de.sign. Do Prahy a do Brna při­jede německý desig­nér Mario Lom­bardo: 20. května od 19.00 v Goethe Insti­tutu v Praze a 21. května od 14.00 na Fakultě výtvar­ných umění VUT v Brně. Celý pří­spě­vek