Fons Hickman

V prů­běhu roku 2011 se v Praze před­staví 4 osob­nosti gra­fic­kého designu, kteří při­je­dou na pozvání kul­tur­ních insti­tutů a vel­vy­sla­nec­tví Německa, Španěl­ska, Izra­ele a Nizo­zem­ska. Cyk­lus před­ná­šek de.sign zahájí 31. března v Goethe Insti­tutu německý desig­nér Fons Hickmann. Celý pří­spě­vek