David Tartakover

13. dubna 2011 vystoupí v Praze izra­el­ský gra­fik, desig­nér, peda­gog a poli­tický akti­vista David Tar­ta­ko­ver. Jeho před­náška je sou­částí cyklu de.sign, jehož cílem je před­sta­vit českému pub­liku 4 osob­nosti sou­čas­ného gra­fic­kého design.

Celý pří­spě­vek