Oded Ezer — fotogalerie

Děku­jeme všem, kdo při­šli na před­nášku Odeda Ezera. Bylo nar­váno do posled­ního místa a pre­zen­tace byla skvělá.

Oded Ezer

22. března 2012 bude zahá­jen druhý roč­ník před­náš­ko­vého cyklu de.sign, jehož cílem je před­sta­vit českému pub­liku čtyři významné před­sta­vi­tele sou­čas­ného gra­fic­kého designu. První osob­ností, která v Praze v Goethe Insti­tutu vystoupí, bude izra­el­ský expe­ri­men­tální typo­graf Oded Ezer. Celý pří­spě­vek