Diego Feijóo

23. května 2012 pro­běhne druhá před­náška dru­hého roč­níku před­náš­ko­vého cyklu de.sign, jehož cílem je před­sta­vit českému pub­liku čtyři významné před­sta­vi­tele sou­čas­ného gra­fic­kého designu. V Insti­tutu Cervan­tes vystoupí desig­nér Diego Fei­jóo z Bar­ce­lony. Celý pří­spě­vek