Sven Voelker

29. října 2012 pro­běhne poslední setkání v rámci letoš­ního cyklu de.sign, který před­sta­vuje českému pub­liku čtyři významné před­sta­vi­tele sou­čas­ného gra­fic­kého designu. V Kavárně Mlýn­ská začne v 17.00 ver­ni­sáž výstavy prací Svena Voel­kera z Ber­lína a od 19.00 bude mít tento německý desig­nér před­nášku v Goethe Insti­tutu. Celý pří­spě­vek

Trapped in Suburbia – fotografie

Děku­jeme všem, kdo při­šli na před­nášku Karin Lan­ge­veld. Bylo nar­váno do posled­ního místa a pre­zen­tace byla skvělá.

Video­zá­znam z před­nášky najdete na webu pro­jektu <META>.