Zahajujeme čtvrtý ročník cyklu de.sign

V dubnu bude v Praze zahá­jen čtvrtý roč­ník úspěš­ného před­náš­ko­vého cyklu de.sign věno­va­ného sou­čas­nému gra­fic­kému designu. Letos do České repub­liky při­jede Chris­toph Dunst z Ber­lína, Bas Jacobs z nizo­zem­ské písmo­lijny Under­ware, Octa­vio Pardo ze Španěl­ska a izra­el­ský desig­nér Ben Nathan. Celý pří­spě­vek

Maureen Mooren

9. a 10. října 2013 pro­běhne závě­rečná před­náška pod­zim­ního pokra­čo­vání před­náš­ko­vého cyklu de.sign. V Praze a v Brně vystoupí nizo­zem­ská desig­nérka Mau­reen Moo­ren: 9. října od 19.00 v Goethe Insti­tutu v Praze a 10. října od 15.00 na Fakultě výtvar­ných umění VUT v Brně.. Celý pří­spě­vek

Toormix

24. a 25. září 2013 pro­běhne pod­zimní pokra­čo­vání před­náš­ko­vého cyklu de.sign. Do Prahy a do Ústí nad Labem při­je­dou zástupci španěl­ského stu­dia Toor­mix: 24. září od 19.00 v Insti­tutu Cervan­tes v Praze a 25. září od 18.00 v Inku­bá­toru Před­lice v Ústí nad Labem. Celý pří­spě­vek

Yaron Shin – Jewboy

4. a 5. června 2013 pokra­čuje před­náš­kový cyk­lus de.sign. Do Prahy a do Ústí nad Labem zavítá izra­el­ský desig­nér Yaron Shin – Jew­boy: 4. června od 10.00 v Pra­gue College a od 19.00 v Insti­tutu Cervan­tes v Praze a 5. června od 18.00 v Inku­bá­toru Před­lice v Ústí nad Labem. Celý pří­spě­vek

Mario Lombardo

20. a 21. května 2013 bude zahá­jen před­náš­kový cyk­lus de.sign. Do Prahy a do Brna při­jede německý desig­nér Mario Lom­bardo: 20. května od 19.00 v Goethe Insti­tutu v Praze a 21. května od 14.00 na Fakultě výtvar­ných umění VUT v Brně. Celý pří­spě­vek

Sven Voelker

29. října 2012 pro­běhne poslední setkání v rámci letoš­ního cyklu de.sign, který před­sta­vuje českému pub­liku čtyři významné před­sta­vi­tele sou­čas­ného gra­fic­kého designu. V Kavárně Mlýn­ská začne v 17.00 ver­ni­sáž výstavy prací Svena Voel­kera z Ber­lína a od 19.00 bude mít tento německý desig­nér před­nášku v Goethe Insti­tutu. Celý pří­spě­vek

Trapped in Suburbia – fotografie

Děku­jeme všem, kdo při­šli na před­nášku Karin Lan­ge­veld. Bylo nar­váno do posled­ního místa a pre­zen­tace byla skvělá.

Video­zá­znam z před­nášky najdete na webu pro­jektu <META>.

Diego Feijóo

23. května 2012 pro­běhne druhá před­náška dru­hého roč­níku před­náš­ko­vého cyklu de.sign, jehož cílem je před­sta­vit českému pub­liku čtyři významné před­sta­vi­tele sou­čas­ného gra­fic­kého designu. V Insti­tutu Cervan­tes vystoupí desig­nér Diego Fei­jóo z Bar­ce­lony. Celý pří­spě­vek

Oded Ezer — fotogalerie

Děku­jeme všem, kdo při­šli na před­nášku Odeda Ezera. Bylo nar­váno do posled­ního místa a pre­zen­tace byla skvělá.