Christoph Dunst

Před­náš­kový cyk­lus zahájí mladý německý typo­graf a gra­fický desig­nér Chris­toph Dunst. Před­staví se 8. dubna v Praze a 9. dubna v Plzni. Vstup na před­nášky je zdarma.

Dunst zalo­žil gra­fické stu­dio v roce 2006, v roce 2009 se pře­stě­ho­val do Ber­lína a působí pod názvem Büro Dunst.  Stu­dio se spe­ci­a­li­zuje zejména na firemní identitu a tvorbu písem. V roce 2009 zís­kal Chris­toph Dunst oce­nění „Cer­ti­fi­cate of Excellence in Type“ od pres­tižní orga­ni­zace Type Direc­tors Club v New Yorku za rodinu písma Novel. Od roku 2011 vyu­čuje typo­gra­fii na uni­ver­zitě v Hofu. V roce 2012 zalo­žil vlastní písmo­lijnu Atlas Font Foun­dry, kde nabízí své popu­lární fonty Novel a Heimat.

Chris­toph Dunst se podělí o své zku­še­nosti 8. dubna od 19 hodin v Goethe-Institutu v Praze a 9. dubna od 16 hodin na Fakultě umění a designu ZČU v Plzni. Praž­ská před­náška bude v něm­čině s tlu­mo­če­ním do češtiny, plzeň­ská bude v ang­lič­tině bez překladu.

Knižní písmo Novel zís­kalo cenu TDC.

Logo pro ber­lín­ské komorní hudební těleso Gab­rieli Ensem­ble.

Logo pro Franz Oppe­nhe­i­mer Uni­ver­sity.

Svou účast můžete potvr­dit na face­boo­ko­vých strán­kách praž­sképlzeň­ské přednášky.