Čtvrtý host: Max Kisman

Posled­ním letoš­ním hos­tem cyklu de.sign bude nizo­zem­ský gra­fický desig­nér, ilu­strá­tor a typo­graf Max Kisman, který vystoupí 2. pro­since v 19.00 Insti­tutu Cervan­tesPraze3. pro­since ve 14.00 na Fakultě designu a umění Ladi­slava Sut­naraPlzni.

Max Kisman (1953) se v 80. letech minu­lého sto­letí stal jed­ním z prů­kop­níků digi­tál­ních tech­no­lo­gií v oblasti tvorby časo­pisů, knih, písma a ilu­strací. Jeho práce z 80. a 90. let pro hudební časo­pis Vinyl, Para­diso, VPRO TV nebo maga­zín Wired se vyzna­čují sty­lem, kte­rému říká „Com­ple­xity of Sim­pli­city“. Poté, co stří­davě pobý­val v Amster­damu, Bar­ce­loně a San Fran­ciscu se v roce 2006 vrá­til do Amster­damu. Zde se věnuje pře­de­vším ilu­straci, gra­fic­kému designu, iden­ti­tám, tvorbě písma, tele­vizní gra­fice a vzdělávání.

Max Kisman je mezi­ná­rodně respek­to­vaná osob­nost, jejíž vizi­o­nář­ská tvorba ovliv­nila celou řadu desig­nérů a byla také pub­li­ko­vána v mnoha pub­li­ka­cích po celém světě, u nás např. v prv­ním čísle časo­pisu Dele­a­tur v roce 1997. Max Kisman je členem BNO (Aso­ci­ace nizo­zem­ských desig­nérů) and AGI (Alli­ance Gra­phique Internationale).

Před­nášky budou v ang­lič­tině, v Praze s tlu­mo­če­ním do češtiny; vstup na před­nášky je zdarma.

Cyk­lus de.sign je spo­leč­ným pro­jek­tem Goethe Insti­tutu, Insti­tutu Cervan­tes, Vel­vy­sla­nec­tví Nizo­zem­ského krá­lov­ství a Vel­vy­sla­nec­tví státu Izrael. Zámě­rem cyklu je před­sta­vit pro­střed­nic­tvím před­ná­šek českému pub­liku každý rok čtyři výrazné osob­nosti gra­fic­kého designu. Před­nášky, které se konají v Praze a dal­ších uni­ver­zit­ních měs­tech České repub­liky, se zabý­vají pro­mě­nami oboru na počátku 21. sto­letí, vzta­hem designu a umění a tím, jak mohou gra­fičtí desig­néři ovliv­ňo­vat svět. Kurá­to­rem pro­jektu je letos Lud­mila Favar­dinEdi­tion Lidu, která se zamě­řila na feno­mén sou­časné ilustrace.