Třetí host: Juanjo G. Oller

Pod­zimní část před­náš­ko­vého cyklu de.sign zahájí Jua­njo G. Oller, španěl­ský ilu­strá­tor a gra­fický desig­nér, který vystoupí 5. lis­to­padu v 19.00 v Insti­tutu Cervan­tes v Praze, kde záro­veň zahájí výstavu svých prací a kde násle­du­jící den povede workshop pro děti.

Jua­njo G. Oller je známý jako autor ori­gi­nál­ních obráz­ko­vých knih vyzna­ču­jí­cích se výraz­ným gra­fic­kým poje­tím. Díky jeho sym­bo­lic­kému pří­stupu se ze čtení stává hra, která sti­mu­luje ima­gi­naci. Jeho vskutku uni­kátní knihy, které lze číst růz­nými způ­soby, inspi­ro­valy pohádky bratří Gri­mmů či bás­níci F. G. Lorca a G. Fuer­tes. Jeho práce byly nedávno pub­li­ko­vány v Little big books, ilu­stro­va­ných kníž­kách pro děti od nakla­da­tel­ství Gestal­ten. V roce 2008 zalo­žil pro­jekt Milimbo zamě­řený na vydá­vání krás­ných knih pro děti; mezi ty nej­ú­spěš­nější patří Y recuerda (an ori­gi­nal wor­dless ver­sion of Little red riding hood), La luna sabe a pes­cao nebo Popelka. Jua­njo také pro­pa­guje „vizu­ální poezii“ pro­střed­nic­tvím workshopů a insta­lací ve Španěl­sku, Itá­lii, Fran­cii a v São Paulu.

Jua­njo vystoupí pouze v Praze. Před­náška bude ve španěl­štině s tlu­mo­če­ním do češtiny; vstup na před­nášku je zdarma.

Cyk­lus de.sign je spo­leč­ným pro­jek­tem Goethe Insti­tutu, Insti­tutu Cervan­tes, Vel­vy­sla­nec­tví Nizo­zem­ského krá­lov­ství a Vel­vy­sla­nec­tví státu Izrael. je před­sta­vit pro­střed­nic­tvím před­ná­šek českému pub­liku každý rok čtyři výrazné osob­nosti gra­fic­kého designu. Před­nášky, které se konají v Praze a dal­ších uni­ver­zit­ních měs­tech České repub­liky, se zabý­vají pro­mě­nami oboru na počátku 21. sto­letí, vzta­hem designu a umění a tím, jak mohou gra­fičtí desig­néři ovliv­ňo­vat svět. Kurá­to­rem pro­jektu je letos Lud­mila Favar­dinEdi­tion Lidu, která se zamě­řila na feno­mén sou­časné ilustrace.