Maureen Mooren

9. a 10. října 2013 pro­běhne závě­rečná před­náška pod­zim­ního pokra­čo­vání před­náš­ko­vého cyklu de.sign. V Praze a v Brně vystoupí nizo­zem­ská desig­nérka Mau­reen Moo­ren: 9. října od 19.00 v Goethe Insti­tutu v Praze a 10. října od 15.00 na Fakultě výtvar­ných umění VUT v Brně..

Mau­reen Moo­ren je gra­fická desig­nérka, která žije a pra­cuje v Amster­damu. Od roku 2007, kdy zalo­žila vlastní stu­dio, se zamě­řuje pře­de­vším na vizu­ální identitu a tvorbu knih a tis­ko­vin pro kli­enty z kul­turní sféry. V roce 2011 při­spěla do kolek­tivní výstavy Opera Aperta/Loose Work v rámci nizo­zem­ského pavi­lónu na bie­nále v Benát­kách. V sou­časné době vyu­čuje na Wer­k­pla­ats Typo­gra­fie v Arnhemu. Její před­náška má název Workflow.

EDNÁŠKY

Goethe Insti­tut v Praze, 9. října 2013, 19.00
Masa­ry­kovo nábřeží 32, Praha 1
Před­náška bude v ang­lič­tině, tlu­mo­čení do češtiny je zajiš­těno. Úvodní slovo a dotazy pub­lika v češtině budou nao­pak tlu­mo­čeny do angličtiny.

Fakulta výtvar­ných umění VUT v Brně, 10. října 2013, 15.00
Ate­liér gra­fic­kého designu 1
Rybář­ská 13/15, Brno
míst­nost č. 303
Před­náška bude v ang­lič­tině a nebude tlumočena.

Vstup zdarma. Přijďte včas, kapa­cita sálu je ome­zena, rezer­vace místa není možná.

Cyk­lus de.sign bude pokra­čo­vat i v roce 2014, napište nám, koho byste chtěli pozvat. Neza­po­meňte, že v rámci cyklu je možné před­sta­vit pouze desig­néry z Německa, Španěl­ska, Izra­ele a Nizozemska.

Odkazy

Mau­reen Mooren

Face­boo­ková stránka před­nášky v Praze

Cyk­lus před­ná­šek spo­lečně pořá­dají Goethe-Institut, Insti­tuto Cervan­tes, Vel­vy­sla­nec­tví Nizo­zem­ského krá­lov­stvíVel­vy­sla­nec­tví Státu Izrael. Kurá­to­rem pro­jektu je český gra­fický desig­nér Filip Bla­žek.