Goethe-Institut

Goethe-Institut je kul­turní insti­tut Spol­kové repub­liky Německo s celo­svě­to­vou působností.

Pod­po­ru­jeme zna­lost němec­kého jazyka v zahra­ničí a pěs­tu­jeme mezi­ná­rodní kul­turní spo­lu­práci. Infor­mo­vá­ním o kul­tur­ním, spo­le­čen­ském a poli­tic­kém životě zpro­střed­ko­vá­váme kom­plexní obraz Německa.

Pro­střed­nic­tvím naší sítě Goethe-Institutů, Goethe-Center, kul­tur­ních spo­leč­ností, čítáren, ale i zkouš­ko­vých a jazy­ko­vých výu­ko­vých cen­ter plníme hlavní úkoly zahra­niční kul­turní a vzdě­lá­vací poli­tiky. Jsme při­tom rov­něž part­nery veřej­ných i sou­kro­mých kul­tur­ních insti­tucí, ale i spol­ko­vých zemí, obcí a hospodářství.

Čerpáme z roz­ma­ni­tosti a bohat­ství naší ote­vřené spo­leč­nosti a z živé německé kul­tury. Spo­ju­jeme zku­še­nosti a před­stavy našich part­nerů v tuzem­sku i zahra­ničí s naší odbor­nou způ­so­bi­lostí a pra­cu­jeme v part­ner­ském dia­logu. Jsme při­tom part­nery pro všechny, kteří se aktivně zabý­vají Němec­kem, němec­kým jazy­kem a němec­kou kul­tu­rou. Pra­cu­jeme na vlastní odpo­věd­nost a poli­ticky nezávisle.

Čelíme kul­tur­ně­po­li­tic­kým výzvám glo­ba­li­zace a vyví­jíme ino­vační kon­cepty pro svět, který by se měl stát díky poro­zu­mění humán­něj­ším a v němž by měla být kul­turní roz­ma­ni­tost vní­mána jako bohatství.

Masa­ry­kovo nábřeží 224/32
110 00 Praha-Nové Město
Tele­fon: 221 962 111

www.goethe.de/ins/cz/pra