Instituto Cervantes

Insti­tut Cervan­tes byl zří­zen Španěl­ským stá­tem v roce 1991 s cílem šířit, vyu­čo­vat a pro­pa­go­vat španěl­skou a hispa­no­a­me­ric­kou kul­turu. Hlavní sídlo Insti­tutu Cervan­tes se nachází v Mad­ridu. Praž­ský Insti­tut byl ote­vřen v září roku 2005.

Mezi další činnosti této insti­tuce patří:

  • Pořá­dání zkou­šek DELE a vydá­vání diplomů a cer­ti­fi­kátů pro své studenty
  • Pořá­dání kurzů španělštiny
  • Pořá­dání školení pro uči­tele španělštiny
  • Pod­pora akti­vit hispanistů
  • Pořá­dání kul­tur­ních akti­vit ve spo­lu­práci s jiými organizacemi

Na Ryb­níčku 536/6
120 00 Praha 2-Nové Město
Tele­fon: 221 595 211

http://praga.cervantes.es