Projekt de.sign

Cílem pro­jektu je před­sta­vit pro­střed­nic­tvím před­ná­šek českému pub­liku každý rok čtyři svě­tové osob­nosti gra­fic­kého designu. Před­nášky se zabý­vají pro­mě­nami oboru na počátku 21. století, vzta­hem designu a umění a tím, jak mohou gra­fičtí desig­néři ovliv­ňo­vat svět.

Začátky pro­jektu

Na pod­zim roku 2010 se z ini­ci­a­tivy Ange­liky Eder z Goethe Insti­tutu sešli zástupci čtyř kul­tur­ních insti­tutů a vel­vy­sla­nec­tví. Ti požá­dali Filipa Blažka, gra­fic­kého desig­néra a redak­tora časo­pisu TYPO, aby se stal kurá­to­rem před­náš­ko­vého cyklu. Plány se staly záhy sku­teč­ností a již na jaře roku 2011 při­jel do Prahy první z designérů.

První roč­ník

V prů­běhu roku 2011 před­sta­vili čtyři významní svě­toví desig­néři Fons Hickmann (Němeko), David Tar­ta­ko­ver (Izrael), René Knip (Nizo­zem­sko) a Isi­dro Ferrer (Španěl­sko). Cyk­lus před­ná­šek pro­běhl za vel­kého zájmu odborné veřej­nosti, před­náš­kové sály byly plné a reakce zúčast­ně­ných byly pozitivní.

Druhý roč­ník

Druhý roč­ník navá­zal na úspěch prv­ního roč­níku. Nově se sou­částí pro­jektu staly i výstavy, které před­staví práci dvou za čtyř pozva­ných desig­nérů. Do Prahy při­jeli Oded Ezer, Diego Fei­jóo, zástupci stu­dia Trap­ped in Subur­bia a Sven Voelker.

Třetí roč­ník

Hlavní novin­kou tře­tího roč­níku je expanze mimo Prahu, před­ná­še­jící vystou­pili na uni­ver­zi­tách v Brně a v Ústí nad Labem. V roce 2013 vystou­pili Mario Lom­bardo, Yaron Shin – Jew­boy, Toor­mix a Mau­reen Mooren.

Čtvrtý roč­ník

V roce 2014 měl cyk­lus jedno spo­lečné téma: tvorbu písma. Pokra­čo­vala osvěd­čená spo­lu­práce s uni­ver­zi­tami v Plzni, Ústí nad Labem a Brně a při­dala se i Pra­gue College. Ten­to­krát byli našimi hosty Chris­toph Dunst, Bas Jacobs, Octa­vio Pardo and Ben Nathan.

Pátý roč­ník

Novin­kou pátého roč­níku je externí kurá­torka Lud­mila Favar­din z nakla­da­tel­ství edi­tion lidu, která se ujala výběru před­ná­še­jí­cích, neboť pátý roč­ník bude zamě­řen na ilustrace.