První host roku: Lasse Wandschneider

Jako první se v rámci cyklu de.sign leto před­staví mladý německý ilu­strá­tor Lasse Wand­schne­i­der, jehož práce vyni­kají jed­no­du­chostí a expre­si­vi­tou. Jeho kresby a ilu­strace jsou velmi naivní a záro­veň neu­vě­ři­telně chytré. Lasse kom­bi­nuje jak kla­sické ruční tech­niky a tisk s mož­nostmi počí­ta­čo­vých aplikací.

Lasse Wand­schne­i­der navrhl a sám vydal něko­lik autor­ských knih. Mezi ty nej­lepší patří síto­tis­kem tiš­těná pub­li­kace Allem Ans­chein, která popi­suje pří­běh obje­vo­vání se a mizení.

Lasse Wand­schne­i­der­bude mít cel­kem tři přednášky:

  • 21. dubna od 19.00 – Goethe-Institut, Praha
  • 22. dubna od 13.30 – FUD, Plzeň
  • 23. dubna od 15.00 – UJEP, Ústí nad Labem

AKTUALIZOVÁNO: Záznam praž­ské před­nášky v ang­lič­tině najdete na webu Sli­des­Live.

Záro­veň se v Goethe-Institutu v Praze usku­teční výstava, které potrvá od 21. dubna  do 15. května, ote­vřeno je po – pá 9.00 – 18.00.

Další ukázky najdete na webu autora, na Flic­kru nebo Behance.
Více o auto­rovi si můžete pře­číst také na zná­mém blogu It’s Nice That.