René Knip

18. října 2011 vystoupí v Praze nizo­zem­ský typo­graf a gra­fický desig­nér René Knip. Jeho před­náška je sou­částí cyklu de.sign, jehož cílem je před­sta­vit českému pub­liku 4 osob­nosti sou­čas­ného gra­fic­kého designu.

Před­náška Reného Knipa

Goethe Insti­tut, 18. října 2011, 19.00
Masa­ry­kovo nábřeží 32, Praha 1
Před­náška bude v ang­lič­tině, tlu­mo­čení do češtiny je zajiš­těno.
Vstup zdarma.

René Knip je pozo­ru­hodný nizo­zem­ský typo­graf a gra­fický desig­nér. Navrhl řadu písem, logo­typů, pla­kátů, knih, vytvo­řil design něko­lika inte­ri­érů i pou­lič­ních cedulí. V poslední době pře­chází od typo­gra­fie dvou­roz­měrné k tří­roz­měrné. Proto název jeho před­nášky zní Ate­liér René Knip: Pro­cházka ve 2½. roz­měru.

Webové stránky Ate­lier René Knip.

Face­boo­ková stránka přednášky.

Cyk­lus před­ná­šek spo­lečně pořá­dají Goethe-Institut, Insti­tuto Cervan­tes, Vel­vy­sla­nec­tví Nizo­zem­ského krá­lov­stvíVel­vy­sla­nec­tví Státu Izrael. Kurá­to­rem pro­jektu je český gra­fický desig­nér Filip Bla­žek.