Sven Voelker

29. října 2012 pro­běhne poslední setkání v rámci letoš­ního cyklu de.sign, který před­sta­vuje českému pub­liku čtyři významné před­sta­vi­tele sou­čas­ného gra­fic­kého designu. V Kavárně Mlýn­ská začne v 17.00 ver­ni­sáž výstavy prací Svena Voel­kera z Ber­lína a od 19.00 bude mít tento německý desig­nér před­nášku v Goethe Institutu.

 

Sven Voel­ker pra­cuje jako desig­nér, umě­lec, pub­li­cista a pro­fe­sor na Kun­stho­chschule Burg Gie­bi­chen­stein v Halle. Se svými stu­denty se věnuje pro­jek­tům na pomezí designu a umění. Ve svém vlast­ním stu­diu v Ber­líně rea­li­zo­val zakázky pro kli­enty jako Suzuki, BMW a Volkswagen.

V roce 2004 se stal pro­fe­so­rem na katedře komu­ni­kač­ního designu Uni­ver­zity umění a designu v Karl­sruhe. Od roku 2010 vyu­čuje v Halle, kde spo­lečně se svými stu­denty pub­li­ko­val Some Maga­zine a kaž­dým rokem orga­ni­zuje Some Con­fe­rence. Oba pro­jekty se pohy­bují na hra­nici umění a designu.

V roce 2010 vyšla v nakla­da­tel­ství Gestal­ten jeho kniha „Go Fas­ter“ o gra­fic­kém designu závod­ních auto­mo­bilů. V roce 2011 vytvo­řil spo­lečně se svým bra­t­rem Nil­sem Voel­ke­rem pro­jekt „Cap­tu­red — A Homage to Light and Air“ pro MADE in Ber­lin. Nej­no­vější pro­jekt  „Haven’t Seen Myself in Ages“, který osobně uvede v Praze, byl k vidění i v Lip­sku, Johan­ne­sburgu, Flø, Basi­leji a v Bernu.

VÝSTAVA

Kavárna Mlýn­ská, ver­ni­sáž 29. října 2012, 17.00
Vše­hr­dova 14, Praha 1, vchod z Kampy přes lávku přes Čertovku
Výstava potrvá do 30. lis­to­adu 2012

EDNÁŠKA

Goethe Insti­tut, 29. října 2012, 19.00
Masa­ry­kovo nábřeží 32, Praha 1

Vstup zdarma. Přijďte včas, kapa­cita sálu je ome­zena, rezer­vace místa není možná. 

Před­náška bude v něm­čině, tlu­mo­čení do češtiny je zajiš­těno. Úvodní slovo a dotazy pub­lika v češtině budou nao­pak tlu­mo­čeny do němčiny.

Cyk­lus de.sign bude pokra­čo­vat i v roce 2013, těšíme se na vaše náměty a dopo­ru­čení, která nám pošlete mai­lem nebo necháte v dis­kusi na Face­booku.

Odkazy

Webové stránky:

Sven Voel­kerVimeo

Face­boo­ková stránka přednášky

Cyk­lus před­ná­šek spo­lečně pořá­dají Goethe-Institut, Insti­tuto Cervan­tes, Vel­vy­sla­nec­tví Nizo­zem­ského krá­lov­stvíVel­vy­sla­nec­tví Státu Izrael. Kurá­to­rem pro­jektu je český gra­fický desig­nér Filip Bla­žek.