Zahajujeme čtvrtý ročník cyklu de.sign

V dubnu bude v Praze zahá­jen čtvrtý roč­ník úspěš­ného před­náš­ko­vého cyklu de.sign věno­va­ného sou­čas­nému gra­fic­kému designu. Letos do České repub­liky při­jede Chris­toph Dunst z Ber­lína, Bas Jacobs z nizo­zem­ské písmo­lijny Under­ware, Octa­vio Pardo ze Španěl­ska a izra­el­ský desig­nér Ben Nathan.

Letošní roč­ník je zamě­řen na desig­néry, kteří se věnují tvorbě písma. Chceme pub­liku před­sta­vit čtyři různé pří­stupy k této typo­gra­fické dis­ci­plíně a uká­zat na roli písma v sou­čas­ném gra­fic­kém designu.

Kromě tra­dič­ních praž­ských před­ná­šek v Goethe Insti­tutu a v Insti­tutu Cervan­tes budou naši hosté letos k vidění na uni­ver­zi­tách v Plzni, v Ústí nad Labem a v Brně. Pozvánky na jed­not­livé akce budeme zve­řej­ňo­vat postupně na našich strán­kách a na face­boo­ko­vém pro­filu před­náš­ko­vého cyklu. Zatím si můžete zapsat do kalen­dáře tato data:

Chris­toph Dunst Praha 8. dubna, Plzeň 9. dubna
Bas Jacobs (Under­ware) Plzeň 23. dubna, Praha 24. dubna
Ben Nathan Praha 4. lis­to­padu
Octa­vio Pardo Praha 13. listopadu

Stejně jako loni budou všechny čtyři před­nášky zazna­me­nány na video a zve­řej­něny na por­tálu Sli­des­Live. Těšíme se na shle­da­nou. A neza­po­meňte při­jít včas, kapa­cita sálů je ome­zena a rezer­vace místa bohu­žel není z tech­nic­kých důvodů možná.

Příspěvek byl publikován v rubrice Informace a jeho autorem je Filip Blažek. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.